Услугата „регистриране на етажната собственост в общината“ е административна услуга, която се изпълнява служебно от фирма „Хаус Мениджър“ , като се предоставя заверено копие от сключения договор за управление и заверено копие от протокола от Общото събрание на Етажната собственост.

Книгата на Етажната собственост е задължителен реквизит, който фирма „Хаус Мениджър“ създава, води и съхранява на всеки клиент отделно. Книгата се администрира, номерова и прошнорова, като ако има нововъзникнали обстоятелства се допълват с декларация за актуализиране на обстоятелствата.

Общото събрание се свиква служебно от фирма „Хаус Мениджър“ най-малко два пъти в годината. Отделните Етажни собствености имат различни нужди и проблеми, които трябва да се решават, поради това фирма „Хаус Мениджър“ индивидуално взема под внимание особеностите на своите клиенти и с цел запазване интересите на Етажната собсвеност, може да свиква Общо събрание толкова пъти, колкото е необходимо.

Правилника за вътрешния ред е задължителното писмено ограничение, което е съществено важно за поддържането на чистотата, начините, методите и средствата, които могат да се използват във вашия вход, без да притесняват другите съкооператори и да бъдат в съответствие с конкретната Етажна собственост. Въз основа на Правилника за вътрешния ред могат да бъдат констатирани нарушения и да се прибегне към финансови санкции.

Воденето на касовата книга освен, че е най-отговорната услуга, тя трябва да бъде и абсолютно прозрачна. Фирма „Хаус Мениджър“ предоставя всеки месец пълно счетоводно финансово състояние пред живущите в Етажната собственост по всички възможни начини, така, че да достигне до всички живущи. Управлението на бюджета се извършва при строг контрол. Схемата за разпределянето на месечните разходи се извършва в нормативното съответствие, строго индивидуално според всяка една отделна Етажна собственост.

Фирма „Хаус Мениджър“ изготвя финален годишен отчет на Етажната собственост, който съдържа информация за събраните такси през годината по апартаменти, направените разходи във входа (ток, почистване, асансьор и др.), касова наличност, както и информация за несъбраните такси общо и финансов резултат. По желание на клиента, може да се изготвя такъв отчет към определена дата при поискване.

Фирма „Хаус Мениджър“ предоставя на своите клиенти абсолютно всички възможни начини и методи на разплащане, така че да бъде достъпно за абсолютно всички в една Етажна собственост, без значение за тяхното местонахождение и възраст.

Фирма „Хаус Мениджър“ осигурява 100% присъствие при извършването на оглед с фирма подизпълнител във връзка с предстоящ ремонт в Етажната собственост, независимо колко огледа са необходими.

При текущ ремонт фирма „Хаус Мениджър“ осигурява ежедневно контрол и надзор по изпълнението на ремонта в Етажната собственост.

Срещу некоректните лица, независимо дали са юридически или физически, които имат поискани и неплатени задължения към Етажната собственост, фирма „Хаус Мениджър“ осигурява пълното събиране на тези задължения чрез нормативно установените и изчерпателно изброени в ГПК, АПК и подзаконовите нормативно актове способи.

Различните Етажни собствености според своята специфика, обвързаност и обособеност имат различни нужди, които нужди фирма „Хаус Мениджър“ служебно поема, като изготвя различни становища, жалби, протоколи, анекси и др.

Представителството на Етажната собственост пред дружествата, предоставящи комунални услуги се осъществява изцяло от фирма „Хаус Мениджър“, независимо от характера и въпросите на трети лица с цел обезпечаване интересите на Етажната собственост.